Dung môi

Ứng dụng

  • Perchloroethylene làm dung môi tuyệt hảo cho các nguyên liệu hữu cơ..
  • PCE là chất dễ bay hơi, ổn định và khó cháy nên sử dụng cho chất tẩy khô.
  • Bên cạnh đó, PCE làm chất tẩy rửa trong ngành công nghiệp kim loại và sơn công nghiệp.
  • PCE cũng được dùng trong chất tẩy sơn.
  • Trong lịch sử phát triển, PCE dùng làm chất điều chế tạo HFC-134a và những chất tải lạnh